Coach10 

(Let op: Coach10 heeft een cliëntenstop tot 1 oktober 2024)

 

Tieneke Meijer

tieneke@coach10.nl

Praktijk in Arnhem (Van Pallandtstraat 39, souterrain, 6814 GM)

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 9.00 – 17.30 uur

Praktijk in Groningen (Noorderhaven Z.z. 57, 9712 VJ)

Openingstijden: voornamelijk via videobellen en incidenteel op geplande dagen live

Telefonisch spreekuur op woensdagen 11:00 - 12:00 uur 

Bel: 06-13848304

Beeldbel-sessies zijn ook mogelijkheid 


Praktijk voor Lichaamsgerichte (psycho) therapie, Psychosociale therapie, Training en Coaching. Gespecialiseerd in traumatherapie, relatietherapie en herstellen van emotionele en psychische mishandeling.

Kvk-nummer: 02088430

Geef bij aanmelding aan voor welke plaats jij je graag wilt aanmelden: Groningen of Arnhem.
PRIVACYVERKLARING
Privacy-beleid Coach10 inzake bescherming persoonsgegevens.

DOEL PRIVACYVERKLARING
Met deze privacyverklaring van Coach10, praktijk voor psychosociale hulpverlening en traumatherapie, wordt het doel weergegeven aangaande de juridische aspecten van gegevensbescherming in één samenvattend document.

Coach10 legt hiermee de basis voor de wettelijk voorgeschreven controles op gegevensbescherming in het kader van de hulpverlening. Dit geldt zowel voor de waarborging met betrekking tot de naleving van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming als ook om aan te tonen dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt nageleefd.

INLEIDING
Coach10 is een praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie, psychosociale hulpverlening en traumatherapie. Coach10 biedt laagdrempelige therapie en zorg aan. Door de complementaire en curatieve insteek van hulpverlening met een eclectische manier van werken, kan er een brug worden geslagen tussen diverse hulpverleningsinstanties en kan Coach10 een waardevolle aanvulling zijn op de reguliere zorg.

Coach10 richt zich op een blijvende positief gerichte verandering van de persoonlijke, sociale en/of maatschappelijke situatie van de cliënt en een blijvende positief gerichte verandering op het intrapsychische niveau, de beleving van de hulpvrager.

Ten dienste van de cliënt en het doel van zijn/haar therapie is het van belang om de regels en kaders met betrekking tot bescherming persoonsgegevens na te leven.

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens als ook bijzondere persoonsgegevens is om de therapie en zorg van de cliënt goed en in de tijd beter op de cliënt aan te laten sluiten.

Met dit beleid, privacyreglement en de verschillende overeenkomsten wil Coach10 garant staan voor de versterking en uitbreiding van de privacy-rechten van de cliënt.

VEILIGHEIDSBELEID EN VERANWOORDELIJKHEID
• Coach10 heeft naast de bestaande bedrijfsdoelstellingen ook de hoogste doelstellingen op het gebied van de gegevensbescherming gedefinieerd en gedocumenteerd. Deze doelstellingen inzake gegevensbescherming zijn gebaseerd op de principes van gegevensbescherming en zijn afzonderlijk beschreven in het privacyreglement. Te openen via de link of te downloaden onderaan de website van Coach10 (www.Coach10.nl). Daar zijn te vinden het privacyreglement, de privacyverklaring en tevens het cookiebeleid.
• Met iedere cliënt wordt individueel een behandelovereenkomst afgesloten waarin de afspraken inzake gegevensbescherming zijn vastgelegd.
• Als eigenaresse van Coach10 is Tieneke Meijer als behandelend therapeut/hulpverlener en eindverantwoordelijke van de praktijk de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het privacy-beleid alsmede aanpreekpunt bij klachten of vragen met betrekking tot de AVG.
• Coach10 verbindt zich tot voortdurende verbetering van haar systemen voor het beheer van gegevensbescherming.

JURIDISCH KADER IN DE ONDERNEMING
• Coach10 houdt zich aan de bestaande sectorspecifieke wettelijke gedragsregels voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals de WGBO en de Wkkgz.
• Eisen van interne en externe partijen zullen zorgvuldig en in overeenstemming met de privacyreglement en de rechten/plichten van de cliënt en de behandelaar worden behandeld.

VERZAMELEN PERSOONGEGEVENS
Coach10 verzamelt de volgende persoonsgegevens.
• Naam, adres, postcode, woonplaats,
• Telefoonnummer, e-mailadres,
• Geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, beroep,
• Polisnummer zorgverzekering.
• Medicijngebruik, lichamelijke-/ psychische klachten indien van toepassing.

Deze gegevens staan vermeld op de behandelovereenkomst en worden als zodanig opgeslagen in het behandeldossier.
Voor correspondentie en/of rapportages aan andere betrokken hulpverleners of instanties, wordt zo nodig gebruik gemaakt van de genoemde persoonsgegevens. Informatie kan tevens via mailcontact worden doorgegeven (alleen indien strikt noodzakelijk) en indien dit in het belang kan zijn voor de behandeling.

Het opslaan en uitwisseling van persoonsgegevens gebeurt enkel met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Met PsyNed heeft Coach10 een verwerkersovereenkomst afgesloten, waardoor de privacygevoelige informatie conform de privacywet wordt verwerkt.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage in het dossier en recht op correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens uit het dossier.

Zie voor meer informatie hierover het privacyreglement van Coach10.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
Coach10 bewaart de genoemde persoonsgegevens volgens voorschrift gedurende 15 jaar.

BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
Zo beveiligd Coach10 jouw persoonsgegevens
• HP Laptop is beveiligd met een sterk wachtwoord.
• Apparatuur is beveiligd met een virusscanner tegen o.a. malware.
• Back up procedure loopt via Vevida en wordt opgeslagen op een externe schijf, die eveneens is versleuteld met een sterk wachtwoord.
• Communicatie met behulp van WhatsApp en Signal is beveiligd met end-to-end encryptie.
• Mobiele Samsung telefoon is afgeschermd met een een code.
• Wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd.
• Fysieke dossiers worden bewaard in een afgesloten, brandveilige kast.
• Schriftelijke communicatie wordt in beveiligde pdf-documenten verstuurd.

Coach10 neemt de bescherming van jouw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het versturen en ontvangen van persoonsgegevens gebeurt enkel middels persoonlijk contact of via een beveiligde SSL verbinding (te herkennen aan het slotje in de URL-balk). Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met tieneke@coach10.nl

Coach10 | 28 augustus 2018